תקנון להשתתפות בוובינר בהנחיית שי גרברז באמצעות "זום"
 
תנאי הרישום:
  • הרישום והתשלום הם להשתתפות בוובינר עצמו, ולא כוללים קבלת הקלטה שלו.
  • ביטול הרישום וקבלת החזר כספי - בפנייה למייל info@suran.co.il עד 3 שעות לפני מועד האירוע. לאחר מועד זה אין אפשרות ביטול הרשמה או תשלום.
הקלטת השידור:
  • הקלטת וובינר זה עשוייה להתפרסם בעתיד באינטרנט. בהרשמתך בדף הרישום אתה נותן את הסכמתך להופיע בוידאו וכן להישמע בקולך בהקלטת האודיו, זאת אם מצלמתך תפעל או שתדבר במיקרופון במהלך המפגש.

    תוכן השידור: 
  •  המשתתף או הנרשם לשידור מקוון זה מודע לכך שתוכנו אינו מהווה טיפול פסיכולוגי או אחר, אינו מהווה ייעוץ רפואי או בריאותי, וכי כל הנאמר בו הוא בבחינת דעה בלבד, וכי האחריות על כל פעולה בעקבות הנאמר בו היא על אחריות המשתתף או הנרשם בלבד. 
    הנרשם מצהיר כי הוא בן/בת 18 שנים או יותר ביום ההרשמה, וכי לו יהיו לא טענות או תביעות כלפי המרצה ו/או מארגני השידור בעקבות התכנים שיופיעו בו. 

כתב הסכמה לשימוש במידע

הריני נותן בזאת מרצוני החופשי הסכמה מדעת לשי גרברז ו/או "סוראן" ו/או מי מטעמו בהווה ובעתיד לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטוני הווידאו בהם אני מופיע ו/או במידע הנמסר על ידי במסגרת השתתפותי בהרצאות ו/או בשיעורים ו/או וובינרים ו/או בכל פלטפורמה אחרת של "סוראן" ו/או שי גרברז  ו/או מי מטעמו (להלן: "המידע האישי").

ידוע לי כי כל ההרצאות, השיעורים, הסדנאות, הוובינרים וכו' בהם אני נוכח ו/או משתתף (אקטיבי, פסיבי) מוקלטים ונשמרים במאגרי המידע של "סוראן" ו/או שי גרברז ו/או מי מטעמו בין היתר לצורכי שיווק, פרסום, שימוש מסחרי ולהצגת פעילותו של "סוראן" ו/או שי גרברז  ו/או מי מטעמו ברחבי הארץ ובעולם, ברשתות האינטרנט וברשתות החברתיות וכן לצורכי שימוש עתידיים.

‏הריני מאשר כי כל הזכויות אודות המידע האישי שהינו זמין לצפיית קהל הגולשים באתרי האינטרנט, ברשתות החברתיות, בטלוויזיה ו/או בכל מקום אחר הינו בבעלותו הבלעדית של  "סוראן" ו/או שי גרברז ו/או מי מטעמו ואני מודע‏ לכך‏ שלא ‏אקבל ‏כל ‏תשלום,‏ פיצוי ‏או ‏תגמולים לרבות זכויות יוצרים ‏כלשהם ‏הנובעים ‏או‏ קשורים ‏לשימוש‏ במידע האישי. ‏ ‏

הריני‏ ממחה‏ בהמחאה‏ גמורה ‏ובלתי‏ חוזרת‏ ל"סוראן" ו/או שי גרברז ו/או מי מטעמו את‏ כל ‏הזכויות ‏במידע האישי‏ לצורך‏ כל שימוש בתוכן ובמידע האישי לרבות שידורו והפצתו של המידע האישי במלואו או בחלקו, בכל מדיה (לרבות אינטרנט ותקשורת סלולרית), וכן לצורכי צילום ו/או עריכת סרט, תוכניות טלוויזיה ו/או כל פלטפורמה אחרת, במספר בלתי מוגבל של שידורים, ללא הגבלת זמן, במלואו או בחלקו וכן לשלבו במסגרת תוכניות אחרות, אשר ישודרו בערוצים שונים. ‏והריני‏ מוותר ‏על‏ כל ‏זכות ‏הנוגעת ‏לבחינת ‏החומרים ו/או ‏כל ‏דרישה‏ הנוגעת ‏למתן אישור ‏מראש‏ באשר‏ לשימוש ‏במידע האישי הנ"ל. ‏

הנני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיה לי כלפי "סוראן" ו/או שי גרברז  ו/או מי מטעמו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר להשתתפותי בהרצאות ו/או בשיעורים ו/או וובינרים ו/או בסרט ו/או תוכנית טלוויזיה ו/או כל פלטפורמה אחרת . בכלל זה ,אני מתחייב כי לא תהיה לי כל תביעה, ‏טענה, ‏אחריות ‏או‏ נזק הנובע ‏או‏ הקשור ‏לשימוש ‏במידע האישי,‏ לרבות ‏אך‏ מבלי‏ לגרוע, ‏מתביעות ‏בגין ‏הכפשה, ‏פגיעה ‏בזכות‏ לפרטיות ‏מכוח‏ חוק ‏הגנת ‏הפרטיות‏ התשמ"א- 1981,‏ או‏ תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע תשכ''ה-1965 או כל‏ חוק ‏אחר, או מתביעות בגין פגיעה‏ בזכויות ‏יוצרים ‏וזכות ‏הפרסום,‏ או ‏מכל ‏טענה ‏של ‏שימוש ‏בלתי-הולם,‏ עיוות, ‏סילוף,‏ שינוי ‏או ‏אשליה‏ אופטית,‏ העלולים ‏להיווצר כתוצאה מהשימוש במידע האישי ו/או כתוצאה ‏מהשידור ו/או הפרסום .

‏הנני מצהיר כי קראתי‏ את‏ המסמך ‏טרם‏ מתן אישורי ‏והנני‏ מבין ‏בשלמות ‏את ‏תוכנו, ‏משמעותו‏ והתוצאות הנלוות ‏לכתב ‏הסכמה זה. הריני נותן הסכמה מדעת מרצוני החופשי לכל האמור וכוחה של הסכמה זו יפה ‏גם ‏לפי ‏חוק ‏הגנת ‏הפרטיות,‏התשמ"א-1981.‏

כתב ‏הסכמה זה,‏ מחייב ‏אותי,‏ את‏ יורשי,‏ אפוטרופסי,‏ עזבוני,‏ באי-כוחי ‏החוקיים ‏וכל‏ מי‏ שיבוא‏ במקומי.‏

יובהר כי ככל ואיני מעוניין שסוראן ו/או שי גרברז ו/או מי מטעמו יעשה שימוש פומבי במידע האישי, מחובתי להודיע להנהלת האתר באמצעות כתובת האימייל info@suran.co.il  בתוך 30 ימים ממועד ההשתתפות ובצירוף פרטים אישיים לרבות מועדי הסדנאות, הרצאות, וובינרים ועוד, בהם נטלתי חלק וזאת על מנת לשמור על זכותי לפרטיות.

בסימון V בדף הרישום ליד המשפט "קראתי ואישרתי את התקנון", הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות הנ"ל ואני מסכים לאמור בהן.

 

Make a free website with Yola